Dernek Tüzüğümüz

DİN GÖREVLİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde1: Derneğin adı, “DİN GÖREVLİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ” dir. Kısa adı DİN-BİR-DER ‘dir.

DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 2: Derneğin Genel Merkezi Ankara’dır. Dernek, genel kurul kararıyla, yurt dışında ve yurt içinde bütün illerde, ilçelerde ve diğer yönetim birimlerinde şube açabilir veya merkez yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir.

DERNEĞİN AMACI 

Madde3: Toplumumuzun sosyal, kültürel, ahlaki, maddi ve manevi varlıklarının korunması ve temel hak ve özgürlüklerin muhafazasıdır. İnsanlar arasında barış, sevgi ve adaletin yerleşmesi ve toplumda huzursuzluğa sebep olan konuların araştırılması, nedenlerinin tespit edilmesi, çözüm yollarının ortaya konulması ve bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmaktır. Ve böylece toplumda yaygınlaşan manevi tahribatı önlemek, madden ve manen kalkınmış, ahlaklı ve üstün vasıflara sahip bir toplum oluşmasına katkıda bulunmaktır. Amaçlarını gerçekleştirmek için benzer amaçlı derneklerle işbirliği yapmaktır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Madde4: Dernek amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Dini ve sosyal sahada ilmi çalışmalar yapan ilim adamlarının çalışmalarına, araştırmalarına ve projelerine destek vermek. Ve her türlü fikir kirlenmesine karşı mücadele vermek, bu amaçla sivil toplum kuruluşları ve manevi sahada çalışan resmi, özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak ve bunları bilgilendirmek.

b) Ulusal ve uluslar arası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, anma günleri, çok amaçlı kapalı ve açık hava toplantıları, gezi ve turlar düzenlemek.

c) Derneğin amacına uygun olarak lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere karşılıksız burs vermek,

d) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere merkezler açmak.

e) Milli, manevi, kültürel, ahlaki değerler ile hakkı üstün tutan medeniyet değerlerine bağlı bir toplum oluşturmak için, eğitim ve öğretimin her kademesinde, yurt, pansiyon, misafirhane, eğitim merkezi, kamp, spor ve dinlenme tesisleri, konferans salonları, kütüphane, okuma salonu, lokal, araştırma merkezi, bilgisayar ve dil kursları, akademiler, enstitü, araştırma kuruluşları, iktisadi işletme vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek, gerektiğinde aynı amaçlarla kurulmuş tüzel kişilere devretmek.

f) Derneğe gelir getirmek veya tanıtım amacıyla araştırma-geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

g) Yazılı metin, ses kaseti, CD, DVD, VCD, film, videokaset formatında döküman hazırlamak veya hazırlatmak; radyo, televizyon, sinevizyon, mültivizyon, programları yapmak veya yaptırmak; kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları gibi süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak, internet vb. yayınlar yapmak, satmak veya ücretsiz dağıtmak;

h)  Milli, dini, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenlemek;

ı)  Bilgi yarışmaları ve anma günleri düzenlemek. Tespit edilecek sahalarda faaliyet gösteren ilim adamları, sanatçılar, işadamları, gazetecilere ödüller vermek;

i)  Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü araç bağışını, ayni ve nakdi yardımı yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilerden kabul etmek, bunlarla ilgili tasarrufta bulunmak, taşınmaz mal bağışı kabul etmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, amaç doğrultusunda tasarrufta bulunmak;

j)  Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs ve diğer tüzel kişilere ve müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve benzeri ödüller vermek;

k) Yasal izinler alınarak derneğin çalışma konuları çerçevesinde, dış ülkelerde faaliyet yapmak, yapılan faaliyetlere katılmak, yurtdışında şube ve temsilcilikler aracılığıyla amaç doğrultusunda faaliyette bulunmak;

l)  Toplum yararı için platformlar kurmak, kurulan platforma katılmak, federasyon kurmak veya kurulan federasyonlara katılmak;

m) Derneğin çalışma konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı resmi kurum ve kuruluşlarla ve aynı amaçlı gerçek ve tüzel kişilerle, ilgili mevzuat çerçevesinde ilişkiler kurmak, faaliyetler yapmak ve yapılan faaliyetlere katılmak.

n) Genç nesilleri uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmaları desteklemek.

ÜYELİĞE BAŞVURU
Madde5: Dernekler Kanununun öngördüğü şartları taşıyan ve derneğin amacını ve ilkelerini benimsemiş, bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş imam hatipler, vaizler, müftüler, ilahiyatçılar, ilim, fikir ve kanaat önderleri ile bu özellikleri taşıyan herkes derneğe üye olmak için başvurabilir. Derneğe üye olmak için, en az iki dernek üyesinin tezkiyesi şarttır.

ÜYELİĞE KABUL
Madde6: Derneğe üye olmak isteyenler, taleplerini üyelik başvuru formunu doldurarak ikamet ettikleri yerdeki şube yönetim kuruluna; bulundukları yerde şube yoksa en yakın şube yönetim kuruluna veya genel merkeze bildirirler. Başvurulan genel merkez ya da şube yönetim kurulu üyelik için yapılacak müracaatları otuz gün içerisinde karara bağlar ve başvuru sonucunu yazı ile başvuru sahibine bildirir. Üyelik başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeksizin de reddedilebilir. Üyeler dernek yönetmeliğine ve yönetim kurulu kararlarına uymak zorundadır.
Şubeler, her ay sonunda üyeliğe kabul edilenleri genel merkeze bildirirler. Derneğe hizmeti geçenlere merkez yönetim Kurulu tarafından “Fahri Üyelik” payesi verilebilir. Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına katılırlar, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur, Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler. Derneğin Şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları en yakın şubelere aktarılır. Şubeye yakın üyelik müracaatları, şube yönetim kurulu tarafından üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır ve 30 gün içerisinde müracaat sahibine yazı ile bildirilir. Şubeler üyelik ile ilgili bilgileri, Genel Merkeze bildirirler.
ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ
Madde7: Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve doğal ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir şey ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katkı gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir. Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Üyeler Genel Merkez Genel Kurulunda bu haklarını üyesi bulundukları şube genel kurullarında seçecekleri delegeler vasıtası ile kullanırlar.

 

ÜYELİK AİDATI

Madde8: Giriş aidatı ve üyelik aidatı Merkez Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde9: Her üye;  üyelikten çıkma isteğini bağlı bulunduğu şubeye, yazılı olarak bildirmek sureti ile dernekten çıkabilir. İstifa eden üye, birikmiş ve belirtilen tarihe kadar olan aidat borcunu ödemekle mükelleftir.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde10:

a) Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile

b) Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanmak, dernek içi barışı ihlal etmek, derneğe karşı hasmane tavır almak, dernek amacını saptırmak veya yozlaştırmak. Dernek çalışmaları ile özel ve iş hayatında derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunma gibi, hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye ise, Disiplin Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılır. c) Mazeretsiz olarak iki genel kurul toplantısına katılmayan üye müstafi sayılır.

d) Üyenin itirazı halinde nihai karar Genel Kurul tarafından verilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ
Madde11:
a) Dernek amacına aykırı söz ve davranışlarda bulunmak,
b) Derneklere üye olma hakkını yitirmek.
c) Dernek Genel Merkez ve şube yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket etmek, aidatını ödememek.

d) Dernek çalışmalarını ağır biçimde aksatmak,
e) Toplum nezdinde “yüz kızartıcı” tavır ve davranışlar içinde olma ya da bu yönde ün kazanmış olmak.
ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde12: Aşağıdaki hallerde üyelik, kendiliğinden düşer:
a)  Üyenin ölmesi,
b) İstifa etmesi,
c)  Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi,
d) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi,
e) Üyelik aidatının yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.
DERNEK ORGANLARI

Madde13: Dernek organları,
a) Genel Kurul,
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Merkez Disiplin Kurulu,

DERNEK GENEL KURULU

Madde14: Dernek Genel Kurulu; derneğin en yetkili organı olup tabii ve seçilmiş delegelerden oluşur.

a) Tabii Delegeler: Genel Merkez Üyeleri, Genel Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyelerinden oluşur.

b) Seçilmiş Delegeler: Genel Kurula katılmak için şube genel kurullarında seçilmiş delegelerden oluşur.

Üyesi; 10 ile 300 üyeli şubelerden 2, 301 den fazla üyesi bulunan şubelerden 3 Genel Kurul Delegesi seçilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde15:  Genel Merkez Genel Kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür.

a) Olağan Toplantı: Olağan Genel Kurul Toplantıları üç yılda bir mayıs ayında Genel Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine dernek Genel Merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Genel kurul dışındaki toplantılar gerekli prosedüre uyularak dernek merkezinin bulunduğu il dışında yapılabilir.

b) Olağanüstü Toplantı: Genel Merkez Yönetim veya Denetim kurullarının veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetim Kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri, mahallin Sulh Hukuk Hâkimliğinden toplantının yapılmasını talep edebilir.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Madde16: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI GÜNDEMİ

Madde17: Genel Kurul gündemi, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca oluşturulur. Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde18: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak bu takdirde toplantıya katılan üye sayısı, dernek Genel Merkez Yönetim ve Denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kararlar, her iki toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi karaları,  ancak toplantıya katılan üyelerin üç’te iki çoğunluğu ile alınır.

TOPLANTININ YAPILIŞI

Madde19: Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. 18. maddede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Genel Başkan veya görevlendireceği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir divan başkanı bir başkan vekili ve iki kâtip üye seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliği divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanması ile sonuçlandırılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgenin korunmasından ve yeni seçilen Genel Merkez yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULDA OY VERME

Madde20: Genel Kurulda ancak 14. maddede gösterilenler oy kullanabilirler. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde21: Genel Kurul;

a) Dernek organlarından Genel Merkez Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu, Merkez Disiplin Kurulunu seçmek,

b) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c) Dernek Genel Kurulunca seçilen organların dönem içerisindeki raporlarını, bilânço, gelir ve gider cetvellerini incelemek, bunları görüşerek ibra etmek, gelecek dönem çalışmaları için tekliflerde bulunmak, kararlar almak,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Bir sonraki dönem içerisinde yapılacak yeni çalışma konularını tespit etmek,

f) Dernek şubelerinin açılması ve feshi konusunda karar almak ve Şube açılma işlemlerini yürütmek için Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,

g) Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması,  ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi,  bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisabi ve iltizamî hususlarda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

ı) Dernekten çıkarılmasına karar verilen ve çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

i) Derneğin feshedilmesine karar vermek,

j) Dernekler Kanununun ve diğer ilgili mevzuatın Genel Kurulca yapılmasını öngördüğü görevleri yerine getirmek.

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:

Madde22: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: Genel Kurul sonuç bildirimine;

1) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde23: Genel Merkez Yönetim Kurulu 7 asıl 13 yedek üyeden oluşur.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ

Madde24: Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden

a) Genel Başkan

b) Genel Başkan Yardımcısı

c) Genel Başkan Yardımcısı

d) Genel Sekreter

e) Genel Muhasip

f)  Üye

g)  Üye seçer. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerek görürse Genel Başkan Yardımcılıkları ihdas edebilir.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde25: Genel Merkez Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Özürsüz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmayan üye, çekilmiş sayılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır, kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.  Asıl üyelikler boşalırsa, yerlerine seçilme sıralarına göre yedek üyeler arasından üye, asıl üyeliğe getirilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra salt çoğunluğun altına düşerse, Genel Kurul, mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde26: Genel Merkez Yönetim Kurulu;

a) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,

b) Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,

c) Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,

e) Şubelerin kurulması ve feshi veya kapatılması ile ilgili genel kurul kararlarını uygulamak, Şube açılması imkânı bulunmayan il ya da ilçelere temsilcilik açmak,

f) Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçe tasarılarını hazırlamak ve kayıtlarını yürütmek,

g) Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak,

h) Dernek işlerini yürütmek üzere üyelerden bir veya bir kaçına görev ve yetki vermek,

i ) Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

j ) Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek,

k) Çalışmaları daha verimli düzeye çıkararak amacı gerçekleştirmek için görüşmelerde bulunmak üzere; Şube Başkanları ve Bölge Toplantıları düzenlemek,

l ) Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları, Bölge Toplantıları ve Danışma Kurulu toplantılarını ülkenin herhangi bir yerinde yapmaya karar vermek,

m) Dernek hizmetlerinin yürütülebilmesi için personel istihdamına ve hizmet alımlarına karar vermek,

n) Genel Merkez Danışma Kurulu üyelerini tespit etmek,

o) Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak.

GENEL BAŞKAN VE YARDIMCILARI

Madde27: Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Genel Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder, gerektiğinde dernek adına beyanat verir. Genel Başkan Yardımcısı, başkanın verdiği görevleri yerine getirir, bu görevlerin ifasında görevi ile sınırlı olarak Genel Başkanın yetkilerini kullanır. Genel Başkanın yokluğunda vekâlet verdiği Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

GENEL SEKRETER VE GENEL MUHASİP

Madde28: Genel Sekreter: Derneğin tüm faaliyetlerinin plan ve programlarını yapar, koordinasyonunu sağlar ve yazışma işlerini yürütür. Genel Muhasip: Derneğin idari ve mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

DENETLEME KURULU

Madde29: Denetleme Kurulu, 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler. Denetleme Kurulu altı ayda bir toplanır. Toplantılara Denetleme Kurulu Başkanı başkanlık eder. Toplantılara üst üste iki defa veya herhalde bir dönem içerisinde 4 defa gelmeyen asıl üyenin görevi sona erer. Asıl üyeliklerden herhangi birinin boşalması halinde, yedek üyeler, seçilme sıralarına göre asıl üyeliğe getirilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde30: Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az altı ayda bir denetlemek ve eksik veya yanlış hususları Yönetim Kuruluna bildirmek,

b) Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkında görüşlerini bir raporla Genel Kurula sunmak,

c) Gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

d) Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,

e) Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Madde31: Disiplin Kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen dernek üyeleriyle ilgili soruşturmayı 30 gün içinde tamamlayarak kararını verir. Kurul, soruşturmayı yürütmek üzere kendi üyelerinden birini görevlendirebilir. Disiplin Kurulu kararları aleyhine ilgililerce Genel Kurula itirazda bulunulabilir.

DANIŞMA KURULU

Madde32: Derneğin amaç ve çalışmalarına katkıda bulunabilecek ilim, fikir, siyaset, iş, kültür, sanat, edebiyat ve önder kimliği ile temayüz etmiş 30 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur, Üyeleri ile çalışma esas ve usulleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

ÇALIŞMA KOLLARI

Madde 33: Genel Merkez Yönetim Kurulu ihtiyaca göre çeşitli çalışma kolları kurabilir. Bu kolların çalışmaları, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp yürürlüğe konulacak kol çalışmaları yönetmeliğine göre yürütülür.

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde34- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli bilgileri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 35- Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde36: Şubenin organları,

a)  Şube genel kurulu,

b)  Şube yönetim kurulu,

c)  Şube denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 asıl ve 9 yedek,  denetim kurulu ise 3 asıl ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubelerde de uygulanır.

OYLAMA
Madde37: Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır; kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI

Madde38:  Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim ve denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde39: Şube genel kurulu tarafından seçilen şube yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve bir üye seçer. Genel Kurulun yetkili kılması ile Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından açılan şubeler, en geç altı ay içerisinde kendi genel kurullarını toplarlar. Şube yönetim kurulu ayda bir olağan, gerekli hallerde de şube başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin görevden ayrılması halinde yedek üyelerden biri yönetim kuruluna çağrılır. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını tüzük, Genel Kurul ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

Şube Yönetim Kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, Derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.

Müessese kurmak, gayri menkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sâri taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulundan yetki alması mecburidir.

Bütçe tasarıları, şube genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir ve Merkez Yönetim kurulunca tasvip veya tadil edilen hali ile Genel Kurula sunulur. Dernekler Kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.

Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı Dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir.

Genel Merkezin her türlü malumat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek Genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder.

Şube organlarının, yardımcı kurullarının ve komisyonlarının çalışmalarında Genel Merkez organlarının, yardımcı kurullarının ve komisyonlarının yöntem, koşul ve düzeni uygulanır.

ŞUBE BAŞKANI – BAŞKAN YARDIMCISI

Madde40: Şube başkanı, şube yönetim kurulunun başkanıdır. Şubeyi temsil eder. Gerektiğinde şube yönetim kurulunun kararı üzerine yazılı veya sözlü olarak demeç verir. Başkan yardımcısı başkanın verdiği görevleri yerine getirir, başkan olmadığı yerde başkana vekâlet eder.

SEKRETER – MUHASİP

Madde41: Sekreter şubenin bütün yazışma işlerini yürütür. Muhasip, şubenin idari ve mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

DENETİM KURULU

Madde42: Şube denetim kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, kendi aralarından bir başkan seçer. Şube denetim kurulu altı ayda bir toplanır. Toplantılara şube denetim kurulu başkanı başkanlık eder. Şube denetim kurulu asıl üyeliğinde boşalma olması durumunda yedek üyelerden biri asıl üyeliğe getirilir.

ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde43: Şube denetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az 6 ayda bir denetlemek ve eksik veya yanlış hususları şube yönetim kuruluna raporla bildirmek,

b) Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla şube genel kuruluna sunmak,

c) Gerekli hallerde şube genel kurulunu toplantıya çağırmak,

d) Mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapmak.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde44: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

ZORUNLU DEFTERLER

Madde45: Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur. Genel Merkez ve şubelerde tutulacak defterler şunlardır.

a) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, verecekleri aidat miktarları ve diğer bilgileri yazılır.

b) Karar Defteri: Kararlar tarih ve numara sırasıyla yazılır ve imzalanır.

c) Evrak Defterleri: Gelen ve Giden evraklar tarih ve numara sırasıyla kaydedilir.

d) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

e) Demirbaş Defteri: Demirbaş eşyaların kayıt ve takipleri yapılır.

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Makbuzların kayıt ve takipleri yapılır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde46: Derneğin Gelir Kaynakları:

Derneğin gelirleri; üye aidatları, ayni ve nakdi bağışlar, dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek çekilişler, kermesler, müzayedeler, konferanslar, takvim, ajanda, kimlik belgesi, temsil gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, derneğe ait işletmelerden gelecek paylar, bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, her türlü yerli kamu, tüzel, gerçek kişi ve kuruluşlardan, mülki amirliğe bildirimde bulunarak yabancı her türlü gerçek ve tüzel kişiden, uluslar arası kuruluşlardan alınacak her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde47: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

BORÇ YÜKLEYEN İŞLER

Madde48: Demeğe borç yükleyen tüm işlemler ile ilgili mevzuatta belirtilen miktarı aşan tüm harcamalarda başkan veya başkan yardımcısı ile birlikte muhasibin imzalarının bulunması zorunludur. Söz konusu miktarı aşmayan harcamalar, başkan, başkan yardımcısı ve muhasibin tek imzasıyla yapılabilir.

GELİR VE GİDERDE USÜL VE BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

Madde49: Demek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır ve giderleri, harcama belgeleriyle yapılır. Banka tarafından düzenlenen hesap belgesi ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Bu belgelerin saklama süreleri özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek paraları, dernek adına bankalarda açılacak hesapta saklanır. Dernek kasasında saklanacak para miktarı hususunda,“Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Şubeler yıllık bütçelerinin % I5ini, takip eden yılın ocak, şubat, mart aylarında 3 eşit taksitte Genel Merkeze gönderirler.

YETKİ BELGESİ

Madde50: Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde51: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK:21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içerisinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

Madde52: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Madde53: Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

Madde54: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine verilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Madde55: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK- 24’de belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernek Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek organlarındaki değişiklik bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Madde56: Demeğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve demek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, demek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin isteği üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme istediğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde57: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için dernek genel kurul üyelerinin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ

Madde58: Derneğin feshine dernek genel kurulu karar verir. İlk toplantıda, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ

Madde59: Derneğin feshine karar veren genel kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren genel kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine karar verir.

TÜZÜKTE BELİRTİLMEYEN KONULAR

Madde60: Bu tüzükte belirtilmeyen hususlarda Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Madde61: Kısa adı “DİN-BİR-DER” ‘olan” DİN GÖREVLİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ” aşağıda adı ve soyadı yazılı tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler tarafından kurulmuştur.

1.     Habip DÜZCAN

2.     Muhittin Hamdi YILDIRIM

3.     Lütfi ŞENOCAK

4.     Yaşar CANBAY

5.     Bilal GÜLMEZ

6.     Abdullah ARSLAN

7.     Abdülvahab EKİNCİ

8.     Abubekir SİFİL

9.     Mehmet BATUK

10.  Musa OKÇU

11.  Şaban ŞEVLİ

12.  Ali KÜÇÜKER

13.  İsmail Hakkı AKKİRAZ

Geçici Madde1: Dernek organlarının oluşmasına kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneğin tüzel kişiliğini temsil etmeye, yazışma yapmaya, tebligat almaya yetkili Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları aşağıdaki şekildedir:
Genel Başkan    : Habip DÜZCAN

Genel Bşk. Yrd. : Muhittin Hamdi YILDIRIM

Genel Bşk. Yrd. : Abdülvahab EKİNCİ

Genel Sekreter  : Bilal GÜLMEZ

Genel Muhasip  : Lütfi ŞENOCAK

Üye                     : Abdullah ARSLAN

Üye                     : Şaban ŞEVLİ